انجام پایان نامه ارشد مدیریت

پژوهش به معنای انجام کاری خلاقانه به صورت نظام مند است که هدف آن وسیع تر کردن دامنه علم و دانش است. این گستره میتواند در زمینه علوم آدم ی، فرهنگ و جامعه، و استفاده از علوم مختلف به منظور دستیابی به فرد دهای جدید باشد. از پژوهش جهت پیدا کردن یا تائید حقایق، تائید دوباره نتایج پژوهش های قبلی یا رد آنها، پیدا کردن راه حل جهت مشکلات فعلی و یا مشکلات نوظهور، پشتیبانی از نظریات موجود یا ایجاد نظریات نو استفاده می شود . یک پروژه پژوهشی میتواند به منظور گسترش تحقیق انجام شده در قبل مورد استفاده قرار گیرد. به منظور اعتباردهی به وسائل های پژوهش، رویه ها، و یا تست ات بکار گرفته شده در انجام پژوهششاید پژوهشگر دقیقا از عوامل مورد مصرف در پروژه های تحقیقاتی قبلی مصرف نماید . هدف مهم از انجام پژوهش های بنیادی (در مقابل پژوهش های فرد دی) مستندسازی، کشف، تفسیر، یا تحقیق گسترش درباره روش ها و سیسـتم های مورد نیاز جهت پیشرفت دانش بشری است. روش های انجام پژوهش بسته به نوع دانش شناسی آنها فرق چشم گیری در داخـل رشته های علوم آدم ی علوم مهندسی همین طور مابین این دو شاخه از علم دارند.انواع مختلف ی از پژوهش وجود دارند که در بین آنها میتوان به این گونه های پژوهش اشاره کرد: پژوهش های علمی، پژوهش های در حوزه علوم آدم ی، هنری، اقتصادی، اجتماعی، کسب کار، بازاریابی، همچنین پژوهش های پزشکی.

مفهوم پژوهش

نیاز به توضیح است که تعاریف مختلف ی از مفهوم پژوهش وجود دارد که جهت روشنتر شدن بحث به تعدادی از این تعاریف به همراه منابع آنها اشاره میکنیم:
مارتین شاتلورت (2008) تعریفی از پژوهش ارائه کرده است که حوزه وسیع ی را دربر میگیرد. این تعریف اینگونه بیان شده است که «در وسیع ترین حوزه معنایی کلام، مفهوم پژوهش دربرگیرنده هرگونه گردآوری داده، اطلاعات، و حقایق به منظور گسترش دانش بشری است.»
کرسول (2008) تعریف دیگری از پژوهش، به این گونه بیان کرده است که «پژوهش فرایندی گام به گام است که به منظور جمع آوری تجزیه تحلیل اطلاعات مورد مصرف قرار میگرد. هدف نهایی پژوهش بیشتر شدن ادراک از مساله مورد مورد نقد است.» بر اساس تعریف کرسول، هر پژوهش حاوی سه گام مهم است: طرح یک سوال، جمع آوری داده هایی برای پیدا کردن جواب به پرسش طرح شده، در نهایت ارائه پاسخی به پرسش بیان شده.
دیدنی است که بدانید کلمه پژوهش (و معادل آن که در انگلیسی research است) از جمله فرانسوی recherché”" مشتق شده است که معنای آن جستجو است.
هم اکنون که با مفهوم پژوهش آشنا شدیم بد نیست که با انواع مختلف آن که در بالا هم به آنها اشاره شد، بیشتر آشنا شویم.
بررسی ها علمی روشی نظام مند جهت گردآوری داده ها و پیدا کردن جواب هایی به منظور ارضای حس کنجکاوی هستند . این تحقیقات، اطلاعات نظریات علمی را جهت تشریح هر آنچه در طبیعت اتفاق می افتد و همین طور جهت تشریح ویژگیها جهان یی که در آن زندگی میکنیم فراهم میکنند. این نوع از پژوهش مصرف های فرد دی از علم و دانش را فراهم می نماید . پشتیبانی مالی از نتایج بررسی ها و تحقیقات علمی میتواند بوسیله مقامات دولتی، سازمان های خیریه، و یا بوسیله بخش خصوصی (مانند بسیاری از کمپانی ها شرکت ها) انجام گیرد. نتایج بررسی ها و تحقیقات علمی در درون نیز با تذکر به رشته های علمی مختلف و همین طور فرد دهای مفرق به زیرشاخه هایی تقسیم می شود . به طور گستده، مشاهدات علمی به عنوان شاخصی جهت تعیین اهمیت علمی موسسات آکآدم یک- مانند دانشگاه های کسب کار- شناخته میشوند؛ هرچند که بعضی معتقد هستند این شاخص برای بررسی موسسات آموزش ی شاخص صحیحی نیست زیرا کیفیت پژوهش به درستی کیفیت آموزش را معین نمی نماید (و این دو مورد لزوما ارتباطی با یکدیگر ندارند).
مشاهدات در حوزه علوم آدم ی دربرگیرندهراهنمای های مفرق ی از عبارت هرمنوتیک (هنر علم تفسیر متون) نشانه شناسی، همین طور معرفت شناسی های مفرق و نسبی گرایانه تر دیگری است . محققین علوم آدم ی به طور معمول به دنبال پیدا کردن جواب صحیح نهایی یک پرسش نیستند، بلکه به دنبال اکتشاف موارد و جزئیات در حاشیه مورد هستند . زمینه (معادل کلمه Context در انگلیسی) همـواره در این بررسی ها دارای ارزش بوده. زمینه میتواند اجتماعی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی، و یا قومیتی باشد. نمونه از مشاهدات علوم آدم ی، بررسی ها تاریخی است که بخشی ازروش تاریخی محسوب می شود . مورخین از منابع دست اول و همچنین دیگر شواهد به منظور ارزیابی نظام مند موضوع مصرف میکنند پس تاریخ را به صورت نقل هایی از قدیم می نگارند.
پژوهش های هنری نیز جزو نتایج بررسی ها و تحقیقات عملی به حساب می آیند زمانی انجام می گیرند که آثار خلاقانه به عنوان موضوع هدف تحقیق در نظر گرفته میشوند.